Tuesday, 26 May 2020 12:17

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เปิดช่อง ปชช.มีส่วนตามแผนปฏิรูป

By: Manager Online
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เปิดช่อง ปชช.มีส่วนตามแผนปฏิรูปรองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. เปิดทางประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายวันนี้ (26 พ.ค.) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. โดยเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนให้สามารถจัดทำและเสนอร่างกฎหมายได้ โดยเป็นร่างกฎหมายที่ตราขึ้นตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารราชการแผ่นดิน สาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนและการจัดทำร่างกฎหมาย โดยร่าง พ.ร.บ ฉบับนี้ มีการกำหนดบทนิยาม คำว่า การเข้าเสนอชื่อกฎหมาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ผู้เชิญชวน และ มีการกำหนดให้ต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ และไม่น้อยกว่า 50,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำมิได้ เป็นต้น

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเผยว่า ร่าง พ.ร.บ. จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง ด้วยวิธีการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายมากยิ่งขึ้น สะท้อนความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอีกด้วย

Read more https://mgronline.com/politics/detail/9630000054846